С правилами ознакомлен(а) Авторизация
Авторизация нужна для сохраниения Вашего "Избранного".
Войти через:

Наразі наша компанія працює дистанційно. Чекаємо на Ваші запитання та замовлення! ПЕРЕМОГА буде за нами. Слава Україні!

ДОГОВІР

публічної оферти

    ФОП КУЦ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЇВНА, ІНН 3020714102, р/р UA673006140000026007500435057 у банку АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", надалі «Продавець», пропонує укласти даний Договір публічної оферти про продаж проектної документації через Сайт "DOM4M", надалі - Договір.          

   Даний Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) повне та безумовне прийняття умов даного Договору (оплата будь-яким способом у відповідності до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) рахується акцептом даного Договору між Продавцем та Покупцем та підтверджує факт його укладення .

 1. Визначення термінів та загальні умови:
  • Публічна Оферта – пропозиція до придбання проектної документації, інформація про яку була опублікована Продавцем на Сайті, звернена до невизначеного кола осіб, в тому числі до Користувачів;
  • Сайт "DOM4M" -  dom4m.com.ua/;
  • Проектна документація - концептуальний проект споруди. Проектні рішення по індивідуальному житловому будинку, виконані на підставі діючих нормативних документів. ДБН А.2.2-3-2004 - «Склад, порядок оформлення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»; (СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений») ДБН Б.2.2-1-01 - «Містобудування. Планування і забудова населених пунктів»; (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») ДБН В.2.2-15-2005 - «Житлові будинки. Основні положення»; (СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные») ДБН В.1.1.7-2002 - «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ( СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») СНиП 2.01.01-82 -  Строительная климатология и геофизика»; ДБН В.2.6-31:2006-«Теплова ізоляція будинків». (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») Прив'язку проекту виконувати у відповідності з: ДБН А.2.2-3:2012 (СНиП 11-04-2003); ДБН В.1.1-7 (СНиП 21-01-97*); ДБН В.1.2-4 (СНиП 2.01.51-90); ДБН В.2.2-17 (СНиП 35-01-2001);, який був обраний Покупцем у інтернет-магазині "DOM4M" та поміщений у кошик сайту "DOM4M". Під спорудою розуміється індивідуальний житловий будинок чи присадибна будівля (баня, гараж та ін.). Розміри на схемах по проекту, що зазначені на сайті, у процесі адаптації можуть бути змінені;
  • Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала сайт dom4m.com.ua/ та має намір придбати проектну документацію; 
 2. Предмет Договору:
  • Продавець зобов'язується передати у власність, а Покупець належним чином прийняти і оплатити проектну документацію обрану Покупцем на Сайті "DOM4M";
  • Погоджуючись з умовами Договору Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, у тому числі досягнення 18-річного віку, законне використання банківської платіжної картки, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього в результаті укладення даного Договору;
  • Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами дійсного Договору та інформацією, що розміщена на сайті "DOM4M";
  •  Акцептуючи цей Договір Покупець надає свою згоду (дозвіл) на обробку персональних даних та використання їх при виконанні умов цього Договору та у відносинах з третіми особами, що пов‘язані з правовідносинами, які виникають з цього Договору та/або стосуються останнього. Укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних з метою, що визначена цим пунктом Договору, а також відомості (інформацію) про свої права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних»
 3. Права сторін:

3.1 Продавець зобов'язується:

3.1.1 Передати Покупцеві проектну документацію: 

3.1.2 Довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію про проектну документацію.

3.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Відмовитись від продажу проектної документації у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань по даному Договору.

3.2.2. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на проектну документацію в односторонньому порядку.

3.2.3. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації на Сайті "DOM4M".

3.3. Покупець зобов'язується:  

3.3.1. Повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченої проектної документації.

3.3.2. Використати придбану проектну документацію один раз виключно шляхом побудови однієї споруди.

4. Ціна договору:

4.1. Загальна ціна договору визначається виходячи із розрахунку сукупної вартості обраних Покупцем позицій проектної документації на Сайті  "DOM4M", які ним були поміщені на сторінку "ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ" та оплачені Покупцем.

4.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату проектної документації, крім випадку обумовленому у п. 4.3. даного договору.

4.3. У випадку помилки при встановленні ціни на проектну документацію, інформація про яку знаходиться на Сайті dom4m.com.ua/, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання умов цього договору та зобов'язується повернути Покупцеві всі понесені ним витрати, що пов'язані із оплатою даної проектної документації.

5. Передача проектної документації:

5.1. Покупець отримує проектну документацію протягом 30 робочих днів наступним чином:

5.2. Обраний спосіб отримання Покупцем проектної документації зазначається на сторінці Сайту  "ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ".

5.3. При доставці проектної документації в інші міста України, що виконується Службами доставки на умовах співпраці з Продавцем, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Службою доставки.

5.4. Відправлення замовлення Покупця відбувається після надходження від Покупця  оплати в повному розмірі.

5.5. Проектна документація вважається отриманою Покупцем з моменту її отримання в офісі Продавця або роздрукування на принтері Покупця, або з моменту її отримання від Служби доставки.

5.6. Оплата вартості доставки проектної документації у перший раз здійснюється Продавцем  самостійно, в момент відправлення проектної документації. У випадку повторної відправки проектної документації на адресу Покупця, якщо перший раз він його не отримав, Покупець оплачує доставку проектної документації самостійно, відповідно до тарифів  Служби доставки, в момент отримання проектної документації.

5.7. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у замовленні або відмови Покупця з причини, що відрізняється від вказаної п.п. 5.8 від отримання проектної документації при доставці Службою доставки, проектна документація повертається до офісу Продавця. Сума оплати не повертається Покупцеві. Після повернення проектної документації Продавцю вона зберігається в нього протягом 30-денного строку. Під час якого Покупець може замовити повторну доставку. У випадку пропущення даного строку Покупцем  вважається, що проектна документація була передана Покупцю, всі зобов'язання Продавця перед Покупцем Виконано.

5.8. У разі пошкодження або псування проектної документації під час доставки Продавець протягом 14 робочих днів з моменту отримання Акту пошкодження, форма якого надається Службою доставки, та підписаного Покупцем відправляє проектну документацію за власний рахунок Покупцю повторно.

6. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів. 

6.1.  Продавець не несе відповідальність за неотримання Покупцем проектної документації у разі недостовірності наданих Покупцем даних при оформленні замовлення на сайті.

6.2. При реєстрації на Сайті Покупець несе відповідальність за збереження конфіденційності власного логіну и паролю. Все дії з використанням логіну та паролю Покупця рахуються здійсненими Покупцем особисто.

6.3. Все спірні питання, пов'язані з отриманням Покупцем проектної документації, вирішуються сторонами шляхом використання особистих даних Покупця, які були використані ним при оформлені та оплаті замовлення на Сайті. У випадку, якщо особисті данні зазначені таким чином, що не дозволяють встановити особу Покупця, Продавець має право відмовити Покупцю у розгляді спірних питань.

6.4. Продавець не несе відповідальність за не отримання Покупцем проектної документації у зв'язку з проблемами в роботі технічних засобів та каналів зв'язку  Покупця. У даному випадку Покупцю необхідно звернутися протягом 10 днів з моменту виникнення технічних проблем до Продавця згідно з контактами, зазначеними на  Сайті.

6.5. Покупець несе відповідальність за розповсюдження проектної документації у вигляді штрафу, який дорівнює 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень) за кожний проданий, переданий або іншим чином відчужений примірник проектної документації.

 

 

 

  

 

 

Категории
© 2010-2021 Dom4M. Все права защищены
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply